Materi Perkuliahan

Membuat Kotak Perkalian menggunakan VBA Powerpoint

Private Sub CommandButton1_Click() Dim vertikala As Shape Dim horizontal As Shape Dim a, b, c, d As Integer Dim e, f, g As Single a = TextBox1.Text b = TextBox2.Text c = TextBox3.Text d = TextBox4.Text e = (a * c) f = (b * d) g = 0 For
baca selengkapnya…

Latihan mencari sudut-sudut menggunakan geogebra

HUBUNGAN ANTAR SUDUT Sudut Berpenyiku dan Berpelurus Buka aplikasi geogebra pada layar PC. Lalu perhatikan menu bar pada geogebra. Klik ikon point untuk membuat sebuah titik sembarang dan klik pada sebuah titik koordinat sembarang. Contoh : membuat titik A = (5,3) dan titik B = (13,3). Seperti gambar berikut:  
baca selengkapnya…

Membuat sisa Bagi Menggunakan VBA Excel

Private Sub CommandButton1_Click() On Error Resume Next Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer Dim e As Integer Dim f As Integer Dim g As Integer Range(“H2”) = Range(“H2”) + 1 a = Range(“H2”) Range(“D” & 2 + a) = Range(“A3”)
baca selengkapnya…

sistem Waktu Menggunakan VBA Powerpoint

Sub waktu() Dim a As Integer a = 1 awal = Timer While Timer < awal + a DoEvents Wend ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“hitung”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“hitung”).TextFrame.TextRange.Text + 1 ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“mobil1”).IncrementLeft 50 ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“mobil2”).IncrementLeft -50 Call waktu End Sub Sub henti() End End Sub

Menentukna peertemuan 2 mobil yang berlawanan menggunakan VBA Powerpoint

Sub mulai() Dim b As Integer a = Timer b = 59 c = 0 Do While Timer < a + b ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak”).TextFrame.TextRange.Text = Int(Timer – a) ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“mobil1”).IncrementLeft ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak”).TextFrame.TextRange.Text ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“mobil2”).IncrementLeft -ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak”).TextFrame.TextRange.Text DoEvents Loop End Sub Sub awal() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak”).TextFrame.TextRange.Text = 0 End End Sub Sub tambah1() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kec1”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kec1”).TextFrame.TextRange.Text + 10
baca selengkapnya…

Membuat permainan bilangan prima menggunakan VBA Powerpoint

Sub maju1() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“awal”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“awal”).TextFrame.TextRange.Text + 1 End Sub Sub mundur1() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“awal”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“awal”).TextFrame.TextRange.Text – 1 End Sub Sub maju2() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“akhir”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“akhir”).TextFrame.TextRange.Text + 1 End Sub Sub mundur2() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“akhir”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“akhir”).TextFrame.TextRange.Text – 1 End Sub Sub prima() Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer
baca selengkapnya…

Chines Reminder menggunakan VBA Powerpoint

Sub langkah1() Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer a = Slide2.TextBox1.Text b = Slide2.TextBox2.Text c = Slide2.TextBox3.Text d = Slide2.TextBox4.Text h = Slide2.TextBox5.Text k = Slide2.TextBox6.Text ActivePresentation.Slides(2).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(2).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text + 1 e = a * ActivePresentation.Slides(2).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text + b If ActivePresentation.Slides(2).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text
baca selengkapnya…

Menentukan turunan fungsi Menggunakan VBA Excel

Sub saya() For i = -5 To 10 Range(“A” & 9 + i) = i Range(“B” & 9 + i) = i * 1.0000001 Range(“C” & 9 + i) = turunan1(Range(“C2”), Range(“A” & 9 + i)) Range(“D” & 9 + i) = turunan1(Range(“C2”), Range(“B” & 9 + i)) Next i
baca selengkapnya…

Membuat Luas Segitiga Dasar

Sub kanan() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak” & ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text).IncrementLeft 10 End Sub Sub kiri() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak” & ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text).IncrementLeft -10 End Sub Sub atas() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak” & ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text).IncrementTop 10 End Sub Sub bawah() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kotak” & ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text).IncrementTop -10 End Sub Sub satu() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text = 1 End Sub Sub dua() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text = 2 End Sub Sub tiga() ActivePresentation.Slides(1).Shapes(“kontrol”).TextFrame.TextRange.Text =
baca selengkapnya…

Menggerakan gambar dalam Powerpoint

Sub satu2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 1 End Sub Sub dua2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 2 End Sub Sub tiga2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 3 End Sub Sub empat2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 4 End Sub Sub lima2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 5 End Sub Sub enam2() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text = 6 End Sub Sub tambahaneuy() ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“kot” & ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“nilai”).TextFrame.TextRange.Text).TextFrame.TextRange.Text = ActivePresentation.Slides(3).Shapes(“kot” &
baca selengkapnya…